Nieuws

Stad Antwerpen krijgt klimaatraad en klimaatregisseur

De stad Antwerpen stelt haar klimaatambities op scherp. Met de installatie van een nieuwe klimaatraad wil ze binnenkort alle betrokken krachten binnen de Antwerpse samenleving bundelen om haar Klimaatplan mee vorm te geven en uit te voeren. De stad legt nu de organisatiestructuur voor deze klimaatraad vast. Een klimaatregisseur zal de uitvoering van maatregelen en acties in goede banen leiden. 

De stad Antwerpen engageert zich om de CO₂-uitstoot tegen 2030 te halveren, energie-armoede te bestrijden en te bouwen aan een stad die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme hitte of hevige regen. Om deze ambitieuze doelstellingen waar te maken, werkt de stad aan een nieuw Antwerps Klimaatplan dat concrete maatregelen en acties uitdraagt om zich voor te bereiden op en aan te passen aan het veranderende klimaat.

De komende jaren staat de stad voor heel wat uitdagingen. Die wil ze samen aangaan met de bedrijfswereld, kennisinstellingen, spelers uit het middenveld en bewonersvertegenwoordigers. Antwerpen kiest dus bewust voor een klimaatbeleid met maximale betrokkenheid van zoveel mogelijk partners. 

Samenwerkingsverband

Om al deze actoren samen te brengen, zet de stad een klimaatraad op. Dankzij deze raad kunnen verschillende partijen samen plannen maken, uitvoeren en opvolgen. Een nieuwe klimaatregisseur zal daarbij het overzicht moeten houden van de langetermijnvisie van het Antwerpse klimaatbeleid en de betrokkenheid van externe partners. Hij of zij wordt de drijvende kracht achter de hele organisatiestructuur, bewaart het overzicht en adviseert het college. Het gaat over een mandaat vergelijkbaar aan de functie van de Antwerpse Stadsbouwmeester.

Om haar klimaatambities waar te maken, wil de stad verschillende actoren samenbrengen. 

  • Een klimaatregisseur bewaart het overzicht, stuwt de voortgang en adviseert het college.
  • De klimaatraad bestaat uit externe stakeholders en de trekkers van drie klimaatkamers. Onder leiding van de klimaatregisseur adviseert zij het college en zwengelt ze mee het publieke debat aan.
  • De klimaatkamers hebben als opdracht het klimaatbeleid uit te voeren, nadat een maatregel is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Zij buigen zich over drie vragen waar zij projecten, acties en experimenten rond opzetten:
    • Hoe maken we van Antwerpen een klimaatneutrale stad? De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch dalen. Hierbij wordt ingezet op lager en schoner energieverbruik, het verhogen van de lokale, hernieuwbare energieproductie en op de aanleg van warmtenetten.
    • Hoe maken we van Antwerpen een klimaatrobuuste stad? Antwerpen bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en droogte. Hierbij wordt ingezet op de vergroening, ontharding en het onderzoek naar nieuwe manieren om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verhogen.
    • Hoe maken we van Antwerpen een natuur- en milieuvriendelijke stad? Dat betekent dat er wordt ingezet op het ondersteunen van de biodiversiteit, luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

 Samenwerken: de sleutel tot succes

Samenwerken is cruciaal om de engagementen voor een meer leefbare stad waar te maken. Om deze ambities te realiseren en uit te voeren, zullen zowel stadsdiensten, bedrijven, kennisinstellingen en strategische partners als bewoners of hun vertegenwoordigers deel uitmaken van deze structuur. De stad zal een procedure uitwerken om tot de klimaatraad te kunnen toetreden. De klimaatregisseur zal worden aangeduid door het college. 

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws is zich bewust van de grote uitdaging. “Onze klimaatdoelstellingen belangen iedere Antwerpenaar aan, velen voelen zich dan ook betrokken en geroepen om hier hun bijdrage aan te leveren. We kunnen dit alleen maar toejuichen, met deze klimaatraad willen we deze betrokkenheid dan ook verzilveren. We hebben de laatste jaren een gans nieuw middenveld zien ontstaan wanneer het gaat over het klimaat en de relatie ervan tot de stad. Het is hun expliciete vraag om het beleid mee vorm te geven. De neuzen staan in dezelfde richting, samen kunnen we van Antwerpen dé klimaathoofdstad maken.”