Sport

120 Antwerpse sportclubs krijgen extra financiële steun

Het Antwerpse college keurde de verdeling van de steunmaatregelen uit het coronasteunfonds sport goed. In totaal krijgen 120 erkende Antwerpse sportclubs een eenmalige subsidie toegekend, goed voor een totaal van 846.572 euro. 

Bij de verdeling houdt Sporting A rekening met de financiële impact van de coronapandemie op de sportverenigingen. Ook krijgen projecten die Antwerpenaars en kwetsbare doelgroepen stimuleren om meer te bewegen en te sporten ondersteuning.

De coronacrisis trof ook de sportsector in het hart. Om het financiële leed van de Antwerpse sportclubs te verzachten, kwam de stad in het voorjaar met een gericht ondersteuningspakket. Binnen het stedelijk compensatiefonds kregen sportverenigingen onder meer vrijstelling van betaling voor sportinfrastructuur en van concessievergoedingen, en konden de clubs uitstel vragen voor hun schuldafbetaling aan de stad en voor het ‘leningfonds sport’. Via Sporting A kregen de clubs ook advies op maat en maakten ze aanspraak op extra financiële en promotionele ondersteuning voor de sportzomer.

Vervolgens deed de Vlaamse regering in juni een forse inspanning, waardoor ook voor de stad Antwerpen extra middelen vrijkwamen om het lokale gemeenschapsvormende en culturele leven opnieuw op gang te trekken. “Onze lokale sportverenigingen vormen mee het kloppend hart van onze samenleving. Daarom bleven we met Sporting A niet bij de pakken zitten”, zegt schepen voor Sport Peter Wouters. “En dankzij de stevige injectie vanuit het Vlaamse noodfonds konden we niet enkel de grootste noden lenigen van sportclubs die het zwaar te verduren kregen, maar ook een stroomstoot geven aan de Antwerpse sportwereld. Dit impulsfondsrustte op vier pijlers: een Antwerpse sportzomer, een tussenkomst in de lidgelden, subsidies voor sporttechnische vooruitgang én een coronasteunfonds sport. Dat steunfonds is een eenmalig en laagdrempelig fonds om erkende Antwerpse sportverenigingen die door de coronapandemie extra ondersteuning nodig hebben, een financieel duwtje in de rug te geven.”

Drie duidelijk afgelijnde doelstellingen

Na de goedkeuring van de coronasteunmaatregelen voor de vrijetijdssector door de gemeenteraad op 29 juni, kon Sporting A aan de slag gaan met het coronasteunfonds sport en het bijhorende reglement. De erkende Antwerpse sportverenigingen konden van 1 juli tot uiterlijk 1 oktober een ondersteuningsaanvraag indienen. Om aanspraak te kunnen maken op deze eenmalige extra ondersteuning, moesten de gevraagde steunmaatregelen de clubs helpen om een van drie vooropgestelde doelstellingen te halen. Twee daarvan beoogden het verhogen van de sportparticipatie, via een ondersteuning voor een duurzaam sportaanbod via de clubwerking of voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen en G-sporters. De derde doelstelling waakte over het veiligstellen van de financiële gezondheid en de toekomstige werking van de sportverenigingen. Zo konden clubs die door covid-19 en de bijhorende maatregelen extra kosten maakten of inkomsten misliepen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

120 goedgekeurde dossiers

Bij de verdeling van de steunmaatregelen richtte de jury zich in de eerste plaats op de aanvragen met betrekking tot het verhogen van de sportparticipatie. De inhoudelijk sterke en kwaliteitsvolle clubinitiatieven en projecten werden weerhouden. Vervolgens werden de aanvragen voor gemaakte kosten beoordeeld op basis van de kwaliteit van de aangeleverde informatie. In laatste instantie boog de jury zich over de gederfde inkomsten, waarbij de kwaliteit van de dossiers en de aangereikte financiële informatie en het type club (grootte, beheersstructuur en financieel model) de belangrijkste maatstaven waren. Deze analyse resulteerde in een forfaitair bedrag per type club.

In totaal krijgen 120 erkende Antwerpse sportclubs financiële steun via het coronasteunfonds sport, goed voor een opgeteld bedrag van 846.572 euro.

Schepen Wouters: “Ik wil de beoordelingscommissie feliciteren met het geleverde werk. De jury slaagde erin om een billijke verdeling van de beschikbare middelen uit te werken. De afgelopen maanden toonden onze sportclubs zich andermaal flexibel, creatief en veerkrachtig, en onderstreepten ze eens te meer hun maatschappelijke meerwaarde. Daarvoor verdienen ze niet alleen een dikke pluim, maar vooral raad én daad van Sporting A. Dit coronasteunfonds sport geeft onze sportverenigingen extra zuurstof om heelhuids door deze moeilijke tijden te geraken. We laten onze clubs niet los, houden de vinger aan de pols en zetten samen onze schouders onder de relance van de sportsector.”

(Bron: stad Antwerpen)

(Themabeeld: © Pixabay)