Nieuws

Doel gered

Doel is gered. In het 9de alternatief voor extra containercapaciteit Antwerpen wordt het dorp Doel behouden.

De moeizame zoektocht naar extra containercapaciteit voor de Haven van Antwerpen kreeg medio 2016 een doorstart met een procedure in het kader van het ‘complexe projecten-decreet’. Binnen zo’n ‘complex project’ krijgen alle betrokken partners inspraak en kunnen alle mogelijke alternatieven bekeken worden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts legt nu een tussennota op tafel met een 9de alternatief naast de andere 8 eerder alternatieven. Daarin wordt een Saeftinghedok aangelegd met enkel ontwikkeling aan de zuidzijde. Dit alternatief heeft een beperkte impact op natuur en mobiliteit en behoudt het dorp Doel. 

Om de verwachte groei bij te houden is de Haven van Antwerpen op zoek naar capaciteit voor minstens 7 miljoen extra containers. De plannen voor een nieuw Saeftinghedok lokten echter veel verzet uit. De Raad van State vernietigde finaal het GRUP voor de uitbreiding van de Haven, waardoor men van nul moest herbeginnen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaf het project in juli 2016 een doorstart met de speciale procedure die vervat zit in het decreet ‘complexe projecten’. De procedure schrijft een onderzoeksfase voor met een  “alternatievenonderzoeksnota (AON). Uiteindelijk werden 8 alternatieven onderworpen aan een geïntegreerd onderzoek. Begin februari legde Weyts daar nog een eigen 9de Alternatief naast, gebruik makende van de beste bouwstenen uit de 8 scenario’s.

Weyts legt nu een tussennota als tussenstop tussen de bestaande ontwerponderzoeksresultaten en het voorontwerp voorkeursbesluit. Daarmee wordt het nader uitgewerkte 9de Alternatief officieel toegevoegd als vernieuwd onderzoeksvoorstel binnen het ruimtelijk kader van de reeds onderzochte alternatieven. Op het einde van de onderzoeksfase wordt een voorontwerp van voorkeursbesluit in oktober genomen.

In tussentijd hebben ook al enkele gesprekken plaatsgevonden om het draagvlak voor enkele varianten te toetsen.

Enkele belangrijke betrokken partijen zoals Doel 2020, de Gemeente Beveren en het Antwerpse Havenbedrijf tonen zich in dit kader alvast bereid om mee te stappen in het participatief traject.

Het proces is verre van beëindigd en dient bijvoorbeeld nog te worden vervolledigd met de reacties van alle stakeholders en van individuele burgers.

In dit 9de Alternatief blijft het dorp Doel behouden en wordt ingezet op 3 fronten: economische groei, mobiliteit en natuur. De extra containers mogen immers niet zorgen voor een verkeersinfarct rond Antwerpen en in het Waasland en het aansnijden van de natuur moet zoveel mogelijk beperkt worden.

De extra containercapaciteit wordt in het 9de alternatief grotendeels gerealiseerd door de capaciteit van bestaande dokken uit te breiden: er komt binnen de haven plaats voor 4 miljoen extra containers dankzij de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal en een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis.