Justitie

Milieuverenigingen krijgen ongelijk in geschil over Antwerpse luchtkwaliteitsplan

Milieuverenigingen stRaten-generaal, Ademloos en Greenpeace hebben van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg ongelijk gekregen in het proces dat zij hadden aangespannen rond het Luchtsaneringsplan Agglomeratie Antwerpen en het Luchtbeleidsplan 2030.

Dat plan werd uitgeschreven door toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauwvlieghe maar bracht volgens de milieuverenigingen geen of minstens te weinig soelaas voor de jarenlange overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtvervuiling in Antwerpen. In 2008 vaardigde de EU haar Richtlijn Luchtkwaliteit uit, die lidstaten verplichtte de luchtvervuiling op een gestandaardiseerde manier te meten en de nodige maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Volgens de milieuverenigingen was die veel te laat omgezet in Vlaamse regelgeving, slaagde Vlaanderen jaren later nog steeds niet in de Europese luchtkwaliteitsnormen te respecteren en gebeurden de metingen niet conform de richtlijn. Het Luchtsaneringsplan Agglomeratie Antwerpen en het Luchtbeleidsplan 2030 van de Vlaamse regering waren volgens hen ook ontoereikend. De rechtbank oordeelde evenwel dat de milieuverenigingen niet bewezen dat er onvoldoende of niet op de juiste plaatsen gemeten werd. Er was dan ook geen reden om het Vlaams Gewest te bevelen bijkomende meetpunten op te richten, laat staan om de locatie te bepalen waar die meetstations dan zouden moeten staan, aldus de rechtbank.

Ook de eis om een nieuw luchtkwaliteitsplan op te stellen, werd afgewezen. 'Zij (de eisende partijen) maken niet aannemelijk dat de in het Luchtbeleidsplan 2030 opgenomen maatregelen kennelijk onvoldoende zouden kunnen zijn om het beoogde resultaat, het zo kort mogelijk houden van de periode van overschrijding van de jaargrenswaarden voor stikstofdioxide, te bereiken', klinkt het in het vonnis. 'De in het plan voorgestelde maatregelen, lijken gesteund te zijn op een ernstige wetenschappelijke analyse. De eisers leggen geen enkel inhoudelijk element voor dat van aard zou kunnen zijn deze wetenschappelijke analyse te betwisten of te weerleggen.

(foto © Belga)