Nieuws

Natuurpunt overweegt beroep tegen vergunning voor Maritieme Campus

Natuurpunt Hobokense Polder vzw heeft kennisgenomen van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om vergunning te verlenen voor de bouw van de Maritieme Campus. Natuurpunt betreurt deze beslissing. Er werden 1.972 bezwaren tegen dit project ingediend. 

Natuurpunt verzet zich niet tegen de intenties van MCA, welke een verduurzaming van de scheepvaart beogen. Wel is de locatie volgens de vereniging zeer aanvechtbaar. "De locatie wordt immers volledig omgeven door de Hobokense Polder. De geplande hoogbouw zal via licht- en lawaaihinder een zeer grote belasting betekenen voor dit erkend natuurgebied. Daarbij worden volgens ons regels overtreden betreffende de wetgeving op natuur en ruimtelijke ordening", klinkt het. 

Ook het Agentschap Natuur en Bos gaf een negatief advies, alsook de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.

Natuurpunt gaat nu samen met haar raadslieden de beslissing van het Schepencollege grondig bestuderen en nagaan hoe men met de bezwaarargumenten is omgegaan. Mogelijk zal zij gebruik maken van haar beroepsrecht bij de Provincie Antwerpen. Het uitoefenen van dit beroepsrecht schorst alvast de uitvoering van de vergunning