Nieuws

Natuurpunt vraagt maximaal groene invulling voor Noordkasteel

Het jongste nummer van Natuur.stad, het ledenblad van de afdeling Antwerpen Stad van Natuurpunt, bevat een bijdrage waarin de afdeling enkele ecologische eisen stelt aan de site van het Noordkasteel.

Het Noordkasteel is vandaag een relatief stiltegebied vlak bij de stad. Een plek waar je in het groen en bij het water kan vertoeven, weg van de ergste drukte van grootstad Antwerpen. De Oosterweelplannen zullen hoe dan ook een grote impact hebben op de site…

Het Noordkasteel wordt ingeschakeld in het Antwerpse mobiliteitsverhaal waarbij de ring (R1) aan het Lobroekdok ondergronds gaat, om aan het Noordkasteel in een gleuf even boven te komen en dan onder de Schelde te duiken om vervolgens naast het Sint-Annabos op de linkerscheldeoever terug bovengronds te komen. Hoe dan ook zal er dus geluid te horen zijn door de open verkeerssleuf.

Extra overkapping

De plannen rond deze site zijn het voorbije jaar nog herhaaldelijk en aanzienlijk aangepast. Dankzij de inspanningen van onder meer de Antwerpse burgerbewegingen werd het knooppunt een stuk compacter gemaakt en werd een extra overkapping in de plannen opgenomen.

Een piste die wordt bekeken, is de inplanting van een zonnepanelenzone op de "gewonnen" overkapping.

"Natuurpunt Antwerpen Stad verzet zich tegen zo'n 'zonnepanelenvlakte' op die locatie" zegt Koen Van Keer van Natuurpunt Antweren Stad. "Niet alleen lijkt het ons onverstandig om 400 miljoen euro te betalen voor een verkeerssituatie waarbij je met veel inspanning een stuk bijkomende overkapping creëert, om die dan te gaan vol plaveien met zonnepanelen. Men moet zich realiseren dat de overkapte zone dan onbruikbaar wordt voor alle ander gebruik. Zonnepanelen op 'maaiveldniveau' zijn een goede oplossing in bv. zandwoestijnen, maar niet in een dichtbevolkte en enorm versnipperde regio als de Antwerpse".

Verstandig ruimtegebruik

Als we mensen willen overtuigen om in steden te gaan wonen omdat hun ecologische voetafdruk dan kleiner wordt, zullen we er voor moeten zorgen dat dat ook aantrekkelijk is. De ring gaan overkappen om dan de nieuw ontstane ruimte in te nemen met zonnepanelen, is geen voorbeeld van verstandig ruimtegebruik en bovendien een erg negatief precedent met betrekking tot de andere zones die zullen ontstaan door stukken ring te gaan overkappen. Willen we de betrachting van een "groene rivier" op en langs een overkapte ring opgeven voor de doelstelling van een "energieneutrale ringzone"? “Wij denken dat de stad haar klimaat- en milieudoelstellingen meer dan voldoende kan bereiken door merites op vlak van duurzaam ruimtegebruik" stelt Van Keer.

Natuurpunt Antwerpen Stad pleit er voor om het Noordkasteel naast een recreatieve functie, ook een maximale ecologische functie te laten behouden. Concreet betekent dat:
- een volwaardige compensatie van het verlies aan waardevolle habitat 
- het maximaal behouden van aanwezige groene zones
- een maximaal ecologisch functionele inrichting van nieuwe groenzones 

Argwaan

"We weten uit ervaring dat ontwerpers de neiging hebben om natuur minstens “bij te trimmen” en weinig tot geen ruimte te geven aan spontane natuurlijke ontwikkelingen, dus we kijken op dit moment een beetje argwanend naar wat de ontwerpers voor het Noordkasteel zullen bedenken..." besluit Van Keer.