Politiek

PRO2040 lanceert vijf PolderPrincipes

De nieuwe burgervereniging PRO2040 heeft de lijst voor de districtsraadverkiezingen in Berendrecht, Zandvliet en Lillo bekend gemaakt. Lijsttrekker en kandidaat-districtsburgemeester Zander Vliegen (31, Zandvliet) trekt met een opvallende ploeg naar de kiezer: de lijst is een mix van partij-onafhankelijke vernieuwing en politieke ervaring. Daarnaast onthulde PRO2040 ook haar lijst met PolderPrincipes: vijf richtingaanwijzers die de toekomst van de Polderdorpen vormgeven. Volgende week volgen dan een realistisch aantal realiseerbare PolderPlannen.

PRO2040 komt met een lijst van 15 bekwame en geëngageerde Polderbewoners, aangevoerd door kandidaat-Districtsburgemeester Zander Vliegen.

 1) Zander Vliegen (31, Zandvliet): Met twaalf jaar politieke ervaring op de teller als actief sp.a-lid heeft Zander Vliegen zijn politieke strepen al ruimschoots verdiend. Nu is hij trotse aanvoerder van de partij-onafhankelijke burgerbeweging PRO2040. In zijn vrije tijd steekt Zander graag de handen uit de mouwen bij talrijke verenigingen.

Als kandidaat-Districtsburgemeester wil hij zijn stijl van politiek engagement (hard en kwalitatief (samen)werken in Districtsraad en OCMW-raad) verder uitrollen. De Polder is immers meer gebaat wanneer we allen aan dezelfde Polderkar trekken, en constructief aan politiek doen.

2) Nathalie Aertssen (37, Berendrecht): Ook Nathalie Aertsen heeft al twaalf jaar politieke ervaring in de Districtsraad op zak. Als huidig Districtsschepen van Jeugd hoopt ze dat haar jeugdbeleid wordt verder gezet: verder vernieuwen en onderhouden van de speeltuinen, de uitbouw van het nieuwe Jeugdhuis, enzovoort. Ook sociale topics staan hoog op de agenda. Denk maar aan het blijvend aanbieden van gratis activiteiten met de A-kaart.

3) Bart Goris (30, Berendrecht): Slimme kerel van ’t Solft, teamverantwoordelijke bij SD Worx, begaan met duurzaamheid, efficiëntie en milieu. Sportieve klimmer, fietser bij de Polderklievers en garçon in zijn vrije tijd. Wilt er voor zorgen dat mensen in ons poldergroen aangenaam kunnen vertoeven, door o.a. sportinfrastructuur verder uit te breiden. Denk aan een trailrun-parcours en een klimmuur aan de Sporthal.

4) Lisse Smets (22, Zandvliet): Studente Rechten, hardloopster en tennisster bij TC Raffic II, ervaringsdeskundige jeugd, die veel belang hecht aan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Lisse is een echte dossiervreter.

5) Annick Kersten (44, Berendrecht): Gouden mens met warm hart, bekend van ‘Ruilwinkel Polderhart’, maar vooral bekend met de armoede en sociale problematiek die zich helaas ook in onze dorpen verbergt. Wilt nu in de Polder haar expertise inzetten om deze vierde wereld-armoede te bestrijden.

6) Joeri Puttevils (42, Berendrecht): Informaticus van beroep en geëngageerd comitélid bij scouts De Reigers. Joeri houdt van de natuur en wil aan de slag gaan om het beleven van de Polder te verbeteren.

7) Bob Fransen (53, Zandvliet): Rasechte Polderpatat uit wijk Den Hoek, fietser/Polderkliever, en ook heel bekend als ‘den Bob van Magda’. Wilt zich inzetten voor een sportieve Polder, en een karaktervolle wijk ‘Den Hoek’.

8) Petra Van Wijck (48, Zandvliet): Geboren en getogen in Zandvliet en kinderverzorgster bij ‘Neuze neuze’ in Berendrecht. Petra beklemtoont hoe belangrijk het is om vanaf het begin in te zetten op onze kinderen.

9) Dirk Vanhemelrijck (48, Berendrecht): Gemachtigd opzichter (‘klaar-over’) aan de Berenschool en vrijwilliger in Dienstencentrum Molengeest in Berendrecht. Wil zich inzetten voor verkeersveiligheid en houdt vinger aan de pols bij onze senioren.

10) Nathalie Van Gemert (26, Zandvliet): Verkeersleider in spé bij Infrabel, bekend van ‘café De Spreeuw’ en softbalspeelster bij Berendrecht Bears. Ze hecht veel belang aan de netheid van onze straten en ergert zich blauw aan woekerend onkruid.

11) Jitte Willems (21, Berendrecht): Handbalspeelster bij Dames HC ’t Noorden en verpleegster Intensieve Zorgen in ZNA Stuivenbergziekenhuis. Voorstander van een positief lokaal project zoals PRO2040, waarbij samenwerken en no-nonsense aanpak primeren op partijbelangen. 

12) Stephan ‘Stef’ Sleymer (51, Zandvliet): Voormalig cafébaas van ‘Chez Stef’ en muzikant bij zowel de Koninklijke Fanfare de Verbroedering, als bij Harmonie Vooruit. Wil met zijn kandidatuur vooral het belang van het dorpsleven en onze talrijke (muziek-) verenigingen onderstrepen.

13) Astrid Hermans (25, Berendrecht): Vroedvrouw in het Middelheimziekenhuis, voormalig serveuse in ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Meer dan 20 jaar actief in de scouts in Deurne. Astrid hecht veel belang aan een zinvolle en leerrijke tijdsbesteding voor jongeren, en aan een goed aanbod Nederlandse taallessen.

14) Co-lijstduwer Maarten Gabriëls (32, Zandvliet): Planner grondwerk bij Aertssen in Stabroek met Keizerlijk Polderbloed in de aderen. Bekend van zijn engagement bij allerlei verenigingen zoals Chiro De Kievitjes, het WK Buikschuiven, de voormalige Oud Oep Nief fuif, enzovoort. Is van mening dat we het sociale weefsel in de Polder moeten bewaren en versterken.

15) Co-lijstduwer Karel Hendrickx (65, Berendrecht): Hardwerkend Districtraadslid sinds 2001, een brok verstand en politieke ervaring dus. Karel wil zich focussen op de (her)inrichting van het openbaar domein met bijzondere zorg voor voetgangers (al dan niet met rollator of kinderwagen) en fietsers.

Vijf PolderPrincipes

In tegenstelling tot klassieke politieke partijen, trekt PRO2040 niet enkel met een propvol mooi ogend verkiezingsprogramma naar de kiezer, waarin van alles beloofd wordt en/of waarover lokale partijen tegelijk warm en koud over blazen.

PRO2040 kiest er voor om een beperkt, maar realiseerbaar aantal projecten te presenteren, samengevat in hun PolderPlannen. Deze concrete voorstellen worden de komende weken uit de doeken gedaan, al werden er reeds een aantal bekend gemaakt, bvb. klimmuur tegen de sporthal, alternatief voor wachtdok lichters te Berendrecht uitwerken, faciliteren van deel-auto’s en deel-fietsen, pop-up locaties voor ondernemers in leegstaande gebouwen, inzetten op verkeersveiligheid en netheid van straten, … .

Maar nog belangrijker is dat PRO2040 aan de kiezer wil duidelijk maken op welke principes hun beslissingen, nu en in de toekomst, gebaseerd zijn. De zogeheten PolderPrincipes vatten de kijk van PRO2040 op de Polder samen. Deze vijf principes zijn het kompas dat de richting aanwijst in alle toekomstige dossiers en beleidsbeslissingen.

 1.    Polder boven partij

Omdat we er van overtuigd zijn dat onze Polder voor gaat op individuele of partijbelangen. Omdat we samenwerken, ook over partijgrenzen heen, belangrijk vinden, om zo bovenlokaal maximaal te wegen. Samenwerken én samen hard werken: PRO2040 gaat voor de hele Polder.
Voorbeeld: samenwerken aan alternatief voor geplande wachtdok voor lichters tegen Berendrechtse dorpskern, integrale aanpak van mobiliteitsuitdagingen Oosterweelakkoord dat enorm impact op onze dorpen zal hebben, compensaties wanneer ‘lasten’ van bovenlokale projecten op de Polder worde afgeschoven zonder voldoende bijkomende ‘lusten’, …

2.    Polder met Goesting

Omdat we de sterkte en expertise van bewoners, verenigingen, middenveld en ondernemers willen benutten en stimuleren. We het belangrijk vinden om lokale initiatieven en creativiteit aan de moedigen, en vooral de Goesting hiervoor bij iedereen willen aanwakkeren. De Polder leeft!

Voorbeeld: principe van een buurtbestek waarbij bewoners éérst input geven op plannen waarbij daarna pas naar de tekentafel wordt getrokken, expertise van middenveld honoreren, pop-up locaties voor startende ondernemers, openbare inhoudelijke thema-commissies organiseren en zo burgerparticipatie en betrokkenheid bewerktstellingen, …

 3.    Duurzame Dorpen & Polderbeleving

Omdat Berendrecht, Zandvliet en Lillo veel te bieden hebben. We ons rustig historisch dorpskarakter, met open ruimtes, naar waarde moeten schatten en koesteren. Het beleid moet op maat van onze dorpskarakteristieken, en we waken over druk van bovenaf. Het groenste district van Antwerpen kan gerust nog groener. Beleef de Polder!

Voorbeeld: coöperatieve zonnepanelen op dak van vb. sporthal, open en toegankelijke bos- en natuurgebieden met aandacht voor Trage Wegen, windmolens ja (maar in de Haven en zonder slagschaduw), geen lage-emissie-zone (LEZ) in de Polder (dit jaagt mensen op kosten, en is nogal ‘hypocriet’ als je wel een wachtdok voor lichters in Berendrecht toelaat), bijkomende duurzaamheidssubsidie voor evenmenten die bvb. plastic weren, uitwerken van een mooi Lichtplan voor onze dorpen,…

 4.    Veilig Verplaatsen in een Propere Polder

Omdat iedereen zich veilig en vlot moet kunnen verplaatsen door, van en naar de Polder. Dit is dé uitdaging nu, én voor de toekomst. We werken aan een kwalitatief, veilig, goed onderhouden en vooral proper straatbeeld. Een propere Polder, daar geniet iedereen van!

Voorbeeld: bij heraanleg van straten kiezen we voor brede en toegankelijke wandel- en fietspaden, zodat kleine verplaatsingen naar de lokale middenstand in onze dorpen veilig met fiets, rollator of benenwagen kan. Ook de netheid van het openbare domein (onkruid, zwerfvuil) is een groot aandachtspunt, en we moeten met alle buurgemeenten en partijen constructief samenwerken aan een integrale mobiliteitsoplossing A12/R2 op middel-lange termijn.

5.    Me’eel de Polder

Omdat voor ons iedereen er toe doet. Wij graag een toegankelijk, socialer beleid willen voeren waarbij elke bewoner op zijn/haar maat aan bod komt. We ijveren voor een bereikbare openbare dienstverlening en een ruimere betrokkenheid tijdens activiteiten en evenementen door rekening te houden met ieders draagkracht. Want, de Polder is van iedereen die goesting heeft in de Polder!

Voorbeeld: blijven aanbieden van gratis activiteiten binnen de A-kaart, een toegangkelijker Districtshuis en politiekantoor is noodzakelijk (des te meer voor mensen die minder toegang hebben tot een (digitaal) netwerk), een lokaal Zorgpunt (in samenwerking met Sociaal Centrum) moet bijdragen tot het opzetten van betere samenwerkingsverbanden  tussen de verschillende zorgbehoevende groepen en vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, jeugdbewegingen, zelfstandigen/sponsors, stadsdiensten (groenzorg/recyclage...), huisartsnetwerken, …

Wat is PRO2040?

PRO2040 is een lokale burgerbeweging die de belangen van de Polderdorpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo centraal stelt. PRO2040 komt met een sterke lijst die partij-onafhankelijke vernieuwing en politieke ervaring samenbrengt. De kandidaten zijn stuk voor stuk geëngageerde Polderbewoners, afkomstig uit het verenigingsleven en het middenkader, die thuis zijn in specifieke, lokale kwesties. PRO2040 wil een sterk lokaal, duurzaam en sociaal beleid voeren.

 Lokaal: Samenwerken met Stad en Haven om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Maar PRO2040 durft ook op tafel te kloppen wanneer de belangen van de Polderdorpen niet behartigd of zelfs beschadigd worden. Denk bijvoorbeeld aan het Wachtdok voor lichters in Berendrecht, de Gesloten Instelling in Zandvliet, de toenemende hinder van Havenweg A12 (dat integraal moet aangep, enzovoort.

 Duurzaam: Lokaal actie ondernemen om een gezonde leefomgeving te garanderen en tegelijkertijd de karakteristieken van de Polderdorpen bewaren en zelfs versterken. Bijvoorbeeld een inperking van de lucht-, licht- en lawaaihinder van verkeer, industrie en autostrade.

 Sociaal: PRO2040 is er voor alle geëngageerde inwoners, verenigingen en middenveld met een hart voor de Polder. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of bovenlokale overtuiging.

 (Bericht en foto : PRO2040)