Nieuws

Umicore krijgt allicht extra milieuvoorwaarden opgelegd voor site in Hoboken

Op advies van verschillende Vlaamse instanties heeft het Antwerpse provinciebestuur een procedure opgestart om de bijzondere milieuvoorwaarden voor de milieuvergunning van Umicore in Hoboken aan te passen. Allicht zal er een verstrenging worden doorgevoerd nadat vorig jaar de lood-in-bloedwaarden bij kinderen uit omliggende wijken tijdelijk fors waren gestegen. De precieze bijsturingen worden echter pas na een openbaar onderzoek en advies van provinciale omgevingsvergunningscommissie geconcretiseerd. 

De verhoogde waarden leidden er eerder al toe dat Umicore zelf bijkomende maatregelen nam tegen uitstoot van schadelijke stoffen en dat het bedrijf zich vragende partij toonde om woningen in de buurt over te kopen om er een bufferzone te creëren. Nu komt er dus ook een bijsturing van de milieuvergunning. Het provinciebestuur wijst er intussen wel op dat de lood-in-bloedwaarden op langere termijn in dalende lijn zijn. 'Sinds 1998 wordt op basis van een halfjaarlijks bloedonderzoek bij kinderen van 1 tot 12 jaar wonende in de wijken Moretusburg en Hertogvelden een continue dalende trend vastgesteld voor het lood-in-bloed-gehalte', zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). 'We moeten er als overheid op toezien dat deze dalende trend gewaarborgd blijft. Vandaar ook dat onze deputatie de ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden heeft opgestart en we samen met Agentschap Zorg en Gezondheid een verder plan van aanpak onderzoeken.' 

Bij het verkrijgen van de huidige milieuvergunning in 2014 kreeg Umicore al veertig 'bijzondere voorwaarden' opgelegd, waaronder het jaarlijks rapporteren over de genomen maatregelen om emissies en immissies te beperken en welke reductie die teweegbrengen. Het is op basis van de meest recente versie van dat rapport dat verschillende Vlaamse instanties adviseerden om de voorwaarden aan te passen. De deputatie volgt nu dat advies.

(foto © Belga)